Ceropegia acicularis Kidyoo

ไม้ล้มลุก ต้นตั้งขึ้น ทุกส่วนมีน้ำยางใส ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปเส้นด้าย ตรง อวบหนา ปลายเรียวแหลม โคนสอบเรียว ขอบเรียบ ไร้ก้าน ดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบหรือเหนือซอกใบ กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมกันเล็กน้อย ปลายแ

Read More »

Ceropegia boonjarasii Kidyoo

ไม้ล้มลุก ลำต้นเลื้อยพัน ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปแถบ หรือรูปแถบแกมรูปใบหอก กว้าง 0.3-1 ซม. ยาว 6-14 ซม. ค่อนข้างบางถึงหนาคล้ายแผ่นหนัง ปลายแหลมถึงเรียวแหลม โคนรูปลิ่ม หรือแหลมถึงมน มีต่อมรูปไข่ขนาดเล

Read More »

Ceropegia digitiformis Kidyoo

ไม้ล้มลุก ลำต้นเลื้อยพัน อวบมีเนื้อ ทุกส่วนมีน้ำยางใส ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่ รูปรี รูปขอบขนานถึงรูปใบหอก หนาอวบมีเนื้อ ปลายแหลมถึงเรียวแหลม โคนแหลมถึงมนหรือกลม ขอบเรียบ มีขนครุย ช่อดอกแบบช่อกระจ

Read More »

Ceropegia foetidiflora Kidyoo

ไม้ล้มลุก ลำต้นเลื้อยพันหรือทอดชูยอด ทุกส่วนมีน้ำยางใส ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่ หรือรูปไข่แกมรูปรี หรือรูปรี กว้าง 1.5-2.4 ซม. ยาว 2.4-5.1 ซม. หนาคล้ายแผ่นหนัง ปลายแหลม โคนแหลมหรือมนถึงกลม มีต่อมข

Read More »

Ceropegia tenuicaulis Kidyoo

ไม้ล้มลุก ต้นตั้งขึ้น ทุกส่วนมีน้ำยางใส ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปแถบถึงรูปแถบแกมรูปใบหอก หนา ปลายแหลมถึงเรียวแหลม โคนสอบเรียว ขอบเรียบ ม้วนลงเล็กน้อย ไร้ก้าน ช่อดอกแบบช่อกระจุกมี 1 ดอก ออกตามซอกใบหรือ

Read More »

Ceropegia tribounii Kidyoo

ไม้ล้มลุก ลำต้นตั้ง ทุกส่วนมีน้ำยางใส ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ไร้ก้าน รูปแถบถึงรูปแถบแกมรูปใบหอก หนาคล้ายแผ่นหนัง ปลายแหลมถึงเรียวแหลม โคนสอบเรียว ขอบเรียบ ม้วนลงเล็กน้อย ดอกเดี่ยว ออกเหนือซอ

Read More »